چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
ماه بلند بالای من! :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
چشم گذاشته ام ... این بار هم من گُرگ می شوم ... :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
ماهِ مانا ... :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
جان دقایقم بگو ... :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
نمایشگاه با طعم باران ... :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
زندگی تحمل بودن را گاهی ندارد ... :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
بَعدُ الرِّضا لا سَخَط ... :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
چشم دوخته ام به آسمان ابری دو دٍلٍ این روزها ... شب ها ... :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
گفت: هر جا به نعمتی پی بردی و بر تو آشکار شد؛ شکرش را به جای بیاور ... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
کاش ... حواسم نبود ... :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
شاید هنوزم دیر نیست ... :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
این حقیقت داره ... :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧ :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
سوز تب دار هواست بین خرمالوهای رنگ گرفته ... :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
آمده ای که نور بیاوری برایم ... این را حسادت تمام دستهایی که ندارندت می گوید :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
عجیب توی دلم ریشه کرده ای دختر ... :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
... :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
چون بتوانم گریخت تا تو کمندم کشی؟ :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
پرنده بودن ... :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
مرا به خواب هایت ببر... :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
نم نم نم ... سحر و ربّنای غروب ... تو این روزها را کجایی؟ :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
قاضی ... قاضی القضات ... :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
اِنَکَ لن تسطَیعَ معی صبرا ... :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
نردبان های خوابیده ... :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧
لیله الرغائب ... کدام آرزو؟!! :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
بهار شکل کسی بود؛ شکل من یا تو ...* :: شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧
چمران ... :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
حدود نیمه خرداد سیصد و .... :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
نادر ابراهیمی ... رفت ... :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
بیت المقدس ... کربلا ... والفجر ... همه یعنی تو ... بی سردوشی ... :: جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
کجایید سید؟ ... یازده سال گذشت که ... کجایید؟ ... :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
دوست دارم این گونه ببینمتان استاد ... :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧ :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧
دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
نامه ای به تو که دوری ... :: جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
باد چون زلف تو پیوسته رها می آید... :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦ :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من... :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
چمران هميشه ياد تو را زنده می کند ... * :: شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦
جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ دی ۱۳۸٦
کویر لبریز از خداست ... از توست ... :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
بهانه می کنم این جامهای خالی را ... :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
بغض ما نمي‌تونه اين سكوتو بشكنه ... مردم از دست سكوت، يكي فرياد بزنه :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
سومين حرف عشق به عشق ... رفت ...* :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
* دوست دارم که تو باشي؛ غم باران برود ... :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
چيزي شبيه زمزمهء باد و باغ باش ... * :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
يادش به خير؟! ... بالی برای پرواز بود يا ... :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
چقدر هر که بيايد گمان کنند تويی؟ * :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
خلق حسد می برند چون تو مرا می کشی... :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
دلم گرفته ای دوست .... هوای گريه با من ... هوای گريه با من ... :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
تو نه آن جانی که گردی بيش و کم ... * :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
تو فارغی و عشقت بازيچه می نمايد.. :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
در بندر آبی چشمهات ... :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥ :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥ :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥
تو سورهء طه ی قرآن منی ... چه مهم که من موسی نمی شوم؟! :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٥
نکند يادم برود ... :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
پناهگاه ... خيال نيست گاهی ... اينجا ... :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
این سالنامه حدیثی را کسی نمی شناسد: :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
به او که ... :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥
یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤
دارم هزار باره می بارمت ... نيستی ... :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٤
به حرمتِ بانویی که ردایِ سبز را سرخ می دید ... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
مثل باد ... :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
کبوتر سُرمه ای می زد ... :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
نمايشگاه غزل اينا ! :: جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
شب هایِ هجر را گذرانديم و زنده ايم ... :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
بیش از این ها می توان خاموش ماند ... :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٤
شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
و علی ... کعبه شکافت ... :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳۸٤
شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
و بيده الخير ... :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤
یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
ماییم و موجِ سودا شب تا به روز تنها ... ( برايِ مخاطبی که نمی خواند ... ) :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
بزرگترين دروغ: حسود نيستی يکتا؟!! :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
هميشه فاصله ای هست ... * :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤
برای دلِ خودم که آرام ... :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤
به حرمت سنگين اين ثانيه ها ... :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤
چه خوب که کسی اين روزها دلش هوای دريا نکرده هنوز ... :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٤
به ... به ... بشمار تا ۹ ... :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٤
تقديم شد :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤
وَ الصُبح اِذا تَنَفَس ... :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
باورت نمی شود ولی؛ باور کن! :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
يادي از نوشته هايِ توي صندوقچه كارِ اصفهانِ هديه تولدم ... :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
به احترام چشمهای شما ... :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
اَنْتَ كَهْفي ... :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٤
به نام او که مرا با تو آشنايی داد ... :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٤
پريشان کرد و ... رفت :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
و من قسم نمي خورم ... كه ... :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
سلامی که يعنی ... :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤