یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦

بهانه می کنم این جامهای خالی را ...

...

تو حاصل کدام اتفاق نیفتاده ای

که هنوز هم که هنوز است جاذبهء چشمهایت

مساله روز دنیای من است؟!

 

یکتا

 

 

 

( طرحی از گذشته ها ... )