دوشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٦

 

آمدم بنویسم ... از ... اینکه چقدر دلم برایت تنگ است - حتی هنوز!-

اما ...

چون دور به عاشق برسد ساقی دوران

در دور تسلسل فکند جام بلا را

مینو