یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٤

 

 

 

              تو را به خدا دست از سر چشمهای دلم بردار ... دارم کور می شوم اين روزها ...