دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤

بزرگترين دروغ: حسود نيستی يکتا؟!!

     

    

 حسود نيستم اما تحملش سخت‎است 

             كه دست‎های تو در دست ديگری باشد

                       پانته آ صفايی

 

( راستی برايشان بگو با نوايی گريه کردند که اين دخترک ـ که هيچ چيز لابد نمی داند ـ هر شبش را با آن بغض می ريزد روی صفحه های کتابی که ... باورم نمی شود اين طور همه چيز رقم بخورد ... باورم نمی شود ... تو به من بگو: چرا؟!! ... حرف بزن! )

يکتا

يا علی