یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤

 

 

دل بستم به کسی که ...

 به کسی که دل بست به امانت خدا ...

  ...

  دلخوشی ها گاهی اونقدر کوتاه اند که نخوای ادامه بدی به اين روزها و شب ها ... خستگی اونقدر زياده که نمی فهمم چرا و برای چی ...

 نمی خوام ديگه ... به خودت قسم که يه حرف ساده نيست ... فقط حيف که ازت خجالت می کشم ... حيف که می دونم هستی ... حيف که ...

يکتا