جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤

 

...

تب ...

       تاب ...

                 يا علی