سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤

 

...

***

حرف هايی هست با تو که می شنويم و اين روزها عجيب کم دارمت-يکتا- اين روزهايی که به قول عزيزی تعبيرشان شده: شر البلية ما يضحک!!!

می نويسم،می نويسی....و قرار است که نوشته هامان رنگ انار داشته باشد.....

مينو