یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٤

دارم هزار باره می بارمت ... نيستی ...

 

برايم سه تار می زنی؛ يونس؟!

    اين ماهی تو را پس نمی دهد ... ( اذن خدا بهانه است )

يکتا

****

حسين (عليه السلام ) رفت تا مسيح (عليه السلام) بماند

خدا مصلوب نمی خواست، سليب می خواست!!!

مينو