چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤

 

 

                 داغ و درد است همه نقش و نگار دل من

                     بنگر این نقش به خون شسته،

                                                                 نگارا

                                                                         تو بمان!

 

                   هردم از حلقه ی عشاق پریشانی رفت

                   به سر زلف بتان،

                                                          سلسله دارا

                                                                         تو بمان!

                                                                                             سايه

....

يکتا