دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤

 

صدای انفجار قلب من

و آتش نگاه تو

تمام ِ اتفاق ِ آخرين چهارشنبه ی قرارمان!

                                                             

                                                           

 مينو