دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥

 

 

يه جور دلتنگی ناب ....

     بغض تلخ ...

  من ام ...