دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥

نکند يادم برود ...

...

حرفی مانده توی گلويم ...

می دانی عزيزکم ... درس خوبی است برای ياد دادن ... می شود راحت بگويم:« ممنونم » ... خوب يادم دادی بهترين راه برای خُرد کردن کسي، ناديده گرفتن است و همين ... باور کن خوب ياد گرفتم که اصلاً هيچ چيز اضافه ای لازم نيست ...

حرفم همين بود ... آمدم بنويسم نکند يک روز يادم برود ... يادم برود که چه راحت شکسته شدم ...

...

يکتا

...

پ.ن.

اين ها را توی خواننده به خودت نگير ... نگران هم نشو ... خودش می داند و خودم ... می گذرد به قولی لابد ... لابد ...