جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥

در بندر آبی چشمهات ...

 

فی المرفا عینیک الازرق      

امطارمن ضوء مسموع        

و شموس دائحه و قلوع        

ترسم رحلتها للمطلق ...           

 

فی مرفا عینیک الازرق        

شباک بحری مفتوح         

   و طیور فی الابعاد تلوح         

تبحث عن جزر لم تخلق ...        

 

فی مرفا عینیک الازرق       

یتساقط ثلج فی تموز            

و مراکب حبلی بالفیروز       

اغرقت البحر و لم تغرق ...