جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥

 

 

راه می روی و صدای قدمهایت می پیچد؛

   این خیابان با دل من سر لج دارد ...

       :  بگو کفشهایت از پیچ این بن بست کوتاه بیاید ...

یکتا