یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥

دلم گرفته ای دوست .... هوای گريه با من ... هوای گريه با من ...

 .تو بهار را دوست داشتی ...

من باهار را دوست تر داشتم ...

حالا که نيستی

چه فرق می کند اين الف اضافه باشد يا نه؟!

یکتا

...

 

...