دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦

 

دور ..نزديك
امروز .. فردا
دير يا زود
اما
بيفتد*

يك ِ من:سلام حضرت شاعرانگي هاي گاه و بي گاهم!

پنج ِ تو:
تو از تبار آب و باد و آينه
به سمت ِ شعرهاي من وزيده اي
و در گلوي من به جاي بغضهاي شيشه اي
بساط سینه سرخ و یاکریم چيده اي
صداي ِ من به اوج مي رسد
كنار چشم هاي تو هميشه پرسه مي زنم
نگو "كتاب و مكتبت دوباره دير شد"
هزار نكته  از نگاه تو نگفته مانده با دلم

صفر ِ او:عشق يك اتفاق ِ بزرگ است*

تمام ِ من: به احترام ِ چشمهای ِ عاشقت سکوت!

-------
* : از شاعر عزيز مژگان بانو

مینو