سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦

 

این پست را به دلیلی که نمی دانم بر می دارم. شاید به خاطر تعلق خاطری باشد که همیشه به حرف های مژگان بانو داشته ام  و شاید هم به خاطر چشمهایت ... هر چه که هست در این روزگار دوست داشتن جرم بزرگی است و سکوت برای یک مجرم شایسته تر می نماید. 

مینو

این مدعیان در طلبش بی خبرانند

کان را که خبر شد خبری باز نیامد