سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦

سومين حرف عشق به عشق ... رفت ...*

حرفهاي ما هنوز ناتمام ...
         تا نگاه مي‌كني : 
                                 وقت رفتن است
         باز هم همان حكايت هميشگي !
         پيش از آن كه با خبر شوي !
         لحظه عزيمت تو ناگزيز مي‌شود
         آي ...
         اي دريغ و حسرت هميشگي ! 
         ناگهان
                         چقدرزود 
 
                                    دير مي‌شود !

...

قاف

           حرف آخر عشق است

      آنجا كه نام كوچك من
      آغاز مي‏شود!
     

قیصر. امین پور