پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦

بغض ما نمي‌تونه اين سكوتو بشكنه ... مردم از دست سكوت، يكي فرياد بزنه

یک سال از رفتنتان گذشت؛ آقای موسیقی ترانه های همیشگی ...

چه تكيده ... چه پير شده بوديد استاد ...

یکتا