...

می گویی شاملو عاشقانه ترین شعرهایش را بعد از آن سفر برای آیدا گفته است ... عاشقانه ترین ها را ...

حرفی ندارم ... امّا ... این نامه* را دوست دارم ... آیدا را هم دوست دارم که شاید به گفته ات یا با سیاست بوده و یا واقعا نمی فهمیده چیزهایی را و شاید هم به تعبیر من بسیار عاشق بوده ... همان حس دیوانه وار خواستن ... شاید ... لیلی این روزها هم هست ... مجنون ها و صحرا ها رنگ عوض می کنند گاهی ... نمی دانم ...

جز این‌ام هنری نیست که آشیانِ تو باشم، تخت ات و ...

 

پی نوشت. عادت ندارم به گفتن هر چه دلگیرم می کند ... هر چه می سوزاندم ... اما فکر می کنم خودت می بینی آن ها را ... می بینی ... پس گفتن برای چه؟

...

یکتا

* www.shamlou.org

...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید